Măsura 121

Măsura 121 “Modernizarea exploatațiilor agricole”

Finanțarea investițiilor în exploatațiile agricole din sectorul vegetal și de creștere a animalelor

Descarcă în format PDF
  

În perioada 20 mai – 18 iulie 2014 s-a deschis o nouă sesiune de depunere a proiectelor cu finanțare din FEADR cu reglementările PNDR 2014-2020.

Obiectivul general al măsurii 121 este creșterea competitivității sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane și a factorilor de producție și îndeplinirea standardelor naționale și a standardelor comunitare.

Beneficiarii eligibili sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, și care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
– Persoană fizică
– Persoană fizică autorizată
– Întreprinderi individuale
– Întreprinderi familiale
– Societate în nume colectiv – SNC
– Societate în comandită simplă – SCS
– Societate pe acțiuni – SA
– Societate în comandită pe acțiuni – SCA
– Societate cu răspundere limitată – SRL
– Societate comercială cu capital privat
– Societate agricolă
– Societate cooperativă agricolă
– Cooperativă agricolă doar cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri

Condițiile ce trebuie îndeplinite de către solicitant:
– să fie persoană fizică sau juridică română cu capital privat
– capitalul/acționariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România, cât și mixt sau integral străin
– să acționeze în nume propriu
– să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului

Cheltuieli eligibile
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:
1. Construirea și/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de fermă, incluzând investițiile pentru respectarea standardelor comunitare și pe cele pentru protecția mediului și depozitarea îngrășămintelor;
2. Construirea și/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilități și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
3. Construirea și/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producția de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalații de muls, linii tehnologice de prelucrare și ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calității la nivel de fermă etc.;
4. Construirea și/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instalațiilor de irigat, asigurarea utilităților în vederea respectării condițiilor de mediu;
5. Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, mașini, utilaje, instalații, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
6. Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activității de producție, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
7. Înlocuirea plantațiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârșitul ciclului biologic de producție (minim 40 ani) și care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al plantațiilor de vița-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin și înființarea plantațiilor pentru struguri de masă;
8. Înființarea plantațiilor de pomi, arbuști fructiferi și căpșuni;
9. Înființarea pepinierelor de viță de vie, pomi fructiferi și arbuști, alți arbori;
10. Investiții pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;
11. Investiții pentru înființarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt și regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
12. Investiții în apicultură, cu excepția celor realizate prin Programul Național Apicol;
13. Investiții pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;
14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanți, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt ele menționate în legislația națională, achiziționarea de patente și licențe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede și construcții și maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcțiilor);
15. Investiții necesare adaptării exploatațiilor pentru agricultura ecologică;
16. Investițiile necesare realizării conformității cu standardele comunitare.

  Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect, următoarele:

 • Autocisterne,
 • Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare),
 • Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),
 • Mijloace de transport animale,
 • Mijloace de transport albine.

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de:
125.000 euro pentru fermele de familie;
2.000.000 euro pentru îndeplinirea standardelor;
2.000.000 euro pentru construcții-montaj, din sectorul zootehnic;
1.000.000 euro pentru construcții-montaj, din sectorul vegetal;
1.000.000 euro pentru achiziții de utilaje (echipamente), din sectorul zootehnic;
700.000 euro pentru achiziții de utilaje, din sectorul vegetal.

  Valoarea fondurilor nerambursabile în proporţie de 40% – 70% din valoarea eligibilă a proiectului.
  Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu câte 10% pentru următoarele:

 • pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de Finanţare;
 • pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 200015 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii şi iii);
 • pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploatatii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată investiţiilor în aceste două tipuri de operatiuni.